ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ

Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.

Βασικά Σημεία Χρηματοδότησης

Ημερ. έναρξης/λήξης

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων στην πλατφόρμα της δράσης «Φορτίζω Παντού» ξεκίνησε στις 11/5 από τις 12:00μμ.

Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου

Στόχος είναι η δημιουργία ενός βασικού δικτύου δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη τη χώρα, με τη μέγιστη γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, αλλά και την εξασφάλιση υγειούς ανταγωνισμού.

Η Δράση παρέχει οικονομικά κίνητρα για την προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε αστικές και περιαστικές περιοχές και σημεία ενδιαφέροντος (αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, λιμένες, χώροι στάθμευσης κ.α.).

Δικαιούχοι

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης είναι 

 • Εμπορικές Εταιρείες και Ατομικές Επιχειρήσεις
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ)
 • Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.)
 • Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • Αστικοί Συνεταιρισμοί
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις).

 

Οι Δικαιούχοι είναι οι φορείς που καλύπτουν το κόστος της αρχικής επένδυσης για την ανάπτυξη των σταθμών φόρτισης ΗΟ και διακρίνονται σε 2 Κατηγορίες (Ι και ΙΙ):

 

Κατηγορία Ι: 

Κύριοι ή έχοντες νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου που θα εγκατασταθεί ο σταθμός, και οι οποίοι συμβάλλονται με Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. για την εκπροσώπηση (λειτουργία) του σταθμού.

 

Κατηγορία ΙΙ: 

Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.)., οι οποίοι συμβάλλονται για την παραχώρηση πλήρους και ακώλυτης χρήσης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού.

Προϋπολογισμός

Κατηγορία Α

Σταθμοί φόρτισης που εγκαθίστανται σε χώρους αρμοδιότητας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού και περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Οι δυνητικοί Δικαιούχοι της Κατηγορίας Α είναι οι Παραχωρησιούχοι Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. που προκύπτουν από την διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών παραχώρησης (σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη της παρ. 2 του αρ. 16 του ν. 4710/2020) που έχουν προηγηθεί για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο.

Τα ποσοστά ενίσχυσης για αυτή την κατηγορία καθορίζονται με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Παραχωρησιούχου, λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης που τίθενται στη ΚΥΑ της δράσης, βάσει πληθυσμού του εκάστοτε Δήμου.

 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

 

Εύρος Πλυθησμού Δήμου Ανώτατο Ποσοστό Ενίσχυσης
Άνω των 100.000 κατοίκων 50%
Από 30.000 έως 100.000 κατοίκους 60%
Κάτω των 30.000 κατοίκων 70%

 

Κατηγορία Β

Σταθμοί φόρτισης που εγκαθίστανται σε χώρους με δημόσια πρόσβαση εκτός της Κατηγορίας Α, δηλαδή επί των αξόνων Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και σε λοιπούς χώρους όπως πρατήρια καυσίμων, σταθμούς αυτοκινήτων (πάρκινγκ), μαρίνες, χώρους στάθμευσης κτιρίων με δημόσια πρόσβαση κ.α..

 

Τα ποσοστά ενίσχυσης για αυτή την κατηγορία εξαρτώνται από τον τόπο (Περιφέρεια /Περιφερειακή Ενότητα) στον οποίο εγκαθίστανται οι σταθμοί, καθώς και από το μέγεθος της εταιρείας (μεγάλη/μεσαία/μικρή) που αποτελεί δικαιούχο της δράσης. 

 

Τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται από 20% (π.χ. μεγάλη εταιρεία που εγκαθιστά σταθμό φόρτισης Η/Ο στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών) έως 65% (π.χ. μικρή εταιρεία που εγκαθιστά σταθμό φόρτισης Η/Ο στην Θράκη).

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ

Yπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Επιλέξιμες Δαπάνες

Βασικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών και Επιμέρους Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

 1. Βασική κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης I : Κόστος εξοπλισμού σταθμού φόρτισης Η/Ο
  1. Κόστος καινούργιου εξοπλισμού του σταθμού φόρτισης Η/Ο συμπεριλαμβανουμένου του σχετικού τεχνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού που διασφαλίζει την ευφυή ετοιμότητα του σταθμού και του απαραίτητου λογισμικού λειτουργίας του
 2. Βασική κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης II : Κόστος εργασιών εγκατάστασης σταθμού φόρτισης H/O
  1. Κατασκευαστικές/οικοδομικές εργασίες για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του σταθμού φόρτισης Η/Ο
  2. Εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης για την εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης Η/Ο
  3. Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης και περιβάλλοντα χώρου καθώς και βοηθητικός εξοπλισμός ( περιφράξεις, φωτισμός, συστήματα ασφαλείας, στέγαστρο, βοηθητικός φωτισμός, προστατευτικές μπάρες του σταθμού, αισθητήρες στάθμευσης κ.α.
  4. Σήμανση του σταθμού φόρτισης Η/Ο και τοποθέτηση πινακίδας ( συμπεριλαμβάνετε και η αφίσα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ) και διαγράμμιση θέσης.
  5. ( Σε περίπτωση σύνδεσης σταθμού φόρτισης με τη Μέση Τάση ) Δαπάνες εργασιών και προμήθειας εξοπλισμού για το νέο Υποσταθμό Μέσης Τάσης (Υ/Σ ΜΤ ) ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενου Υ/Σ ΜΤ σε περίπτωση επαύξησης της εγκατεστημένης ισχύος του.
 3. Βασική κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης III : Κόστος σύνδεσης του σταθμού φόρτισης Η/Ο με το δίκτυο
  1. Δαπάνες  για τη σύνδεση σταθμών φόρτισης Η/Ο σε νέα παροχή ή μέσω επαύξησης υφιστάμενης παροχής δικτύου

 

Λοιπές Πληροφορίες

Κλείστε ένα Ραντεβού και ενημερωθείτε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας