ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Βασικά Σημεία Χρηματοδότησης

Ημερ. έναρξης/λήξης

22/03/2023 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου

ΔΙκαούχοι

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει σωρευτικά: 

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης
 • Να έχουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος, που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Προϋπολογισμός

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 300.000.000,00€ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δύναται να ανέρχεται από 200.001,00€ – 1.200.000,00€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται έως 40% ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την Περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης. 

Υπαγώμενα Επενδυτικά Σχέδια

Εμπόριο, μεταποίηση, τουρισμός και υπηρεσίες

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις: Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  (έως 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)  
 • Δαπάνες Εξοπλισμού: 
  • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) (έως 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού), Λοιπός Εξοπλισμός (έως 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)  
 • Εξοπλισμός (GREEN)*, Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης/εξοικονόμησης ενέργειας, Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας, Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) έως 10KW (έως 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών –Διαδικασιών, Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε., Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, Πνευματική ιδιοκτησία, – Ευρεσιτεχνίες – Mεταφορά τεχνογνωσίας (έως 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για το καθεστώς deminimis και έως 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού με ανώτατο όριο τις 50.000€ για το καθεστώς ΓΑΚ)  
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding (έως 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)  
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας (έως 20.000€ μόνο για το καθεστώς Deminimis) 
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (έως 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)  
 • Τεχνικές Μελέτες (έως 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για το καθεστώς deminimis και έως 10% με ανώτατο όριο τις 80.000€ του επιλέξιμου προϋπολογισμού για καθεστώς ΓΑΚ)  
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (έως 4% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για καθεστώς deminimis και έως 4% του επιλέξιμου προϋπολογισμού με ανώτατο όριο τις 25.000€ για το καθεστώς ΓΑΚ)  
 • Μεταφορικά Μέσα: Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά (έως 50.000€ για το καθεστώς deminimis και έως 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού με ανώτατο όριο τις 100.000€ για καθεστώς ΓΑΚ)  
 • Δαπάνες Προσωπικού: Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού από 1 έως 3 ΕΜΕ και έως 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού με ανώτατο όριο τις 45.000€ μόνο για καθεστώς deminimis  
 • Έμμεσες Δαπάνες (υποχρεωτική κατηγορία για το καθεστώς deminimis και έως 7% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού)

Λοιπές Πληροφορίες

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Κλείστε ένα Ραντεβού και ενημερωθείτε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας