ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

Επιχειρηματικότητα 360°

Δημοσιεύθηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.4887/2022) ο οποίος αντικαθιστά τον μέχρι σήμερα αναπτυξιακό νόμο (Ν.4399/2016).

Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την έγκριση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας μέσα από την παροχή κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022 προβλέπει την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και την παροχή υψηλότερων ποσοστών ενίσχυσης.

Βασικά Σημεία Χρηματοδότησης

Ημερ. έναρξης/λήξης

Εν αναμονή προκήρυξης

Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μία μονάδας.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Δικαιούχοι

 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις.

Προϋπολογισμός

 • 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
 • 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
 • 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
 • 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Yπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας είναι:

 • Εξόρυξης μεταλλευμάτων 
 • Λοιπά ορυχεία και λατομεία
 • Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού
 • Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων
 • Ανάκτηση υλικών
 • Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
 • Εκδοτικές δραστηριότητες
 • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
 • Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου
 • Web Portals
 • Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτου που δεν προορίζονται για κατοικία
 • Νοσοκομειακές υπηρεσίες αποκατάστασης
 • Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
 • Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
 • Υπηρεσίες γηπέδων
 • Υπηρεσίες κολυμβητηρίου
 • Υπηρεσίες σιδερωτήριου ρούχων
 • Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες εντός περιφερειακών ενισχύσεων

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακού χαρακτήρα. Ο ως άνω συντελεστής διαμορφώνεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. – Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις.
 • Ενίσχυση της αγοράς του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης (υπό προϋποθέσεις).
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 • Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις.
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Για τις Μεγάλες επιχειρήσεις οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 30% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και για τις ΜΜΕ το 50%.

Μισθολογικό κόστος (αυτοτελής δαπάνη)

 • Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περ. α΄ ή/και β΄ και εφόσον υλοποιείται αρχική επένδυση.

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που αφορούν επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συνεχούς ή περιοδικής δραστηριότητας, ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης. Νέα επιχείρηση θεωρείται η νεοσύστατη επιχείρηση που δεν έχει κλείσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς διαχειριστική χρήση.
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. 
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων ή την επανεκπαίδευση των εργαζομένων.
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις. 
 • Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ.

Λοιπές Πληροφορίες

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).

Η προέγκριση του δανείου θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ.ΑΝ. το αργότερο εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

 

Είδη Ενισχύσεων

 • Επιχορήγηση.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
 • Φορολογική απαλλαγή.

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα

Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, εκτός αν ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης υπάγεται στον Πίνακα Ειδικών Περιοχών που έχει αναρτηθεί από το Υπουργείο (100%) ή το ακίνητο της επένδυσης είναι διατηρητέο (90%).

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται μόνο στις μεσαίες επιχειρήσεις και μόνο στις Περιφερειακές Ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000.000 € για όλα τα είδη των ενισχύσεων.

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσό ενίσχυσης δε μπορεί να ξεπερνά τα 5.000.000 € για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. 

Παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού των ενισχύσεων.

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 20.000.000 € για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30.000.000 € για το σύνολο των συνεργαζόμενων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Κλείστε ένα Ραντεβού και ενημερωθείτε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας