ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Δράση 3 –  Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Βασικά Σημεία Χρηματοδότησης

Ημερ. έναρξης/λήξης

23/02/2023 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Πρέπει να πληρείται το κριτήριο της αρχικής επένδυσης: 

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει: 

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος.
 • Να διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης.
 • χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

200.001,00€ – 1.200.000,00€

Δημόσια Δαπάνη 

Η δημόσια δαπάνη δύναται να διακυμανθεί από 10% έως και 60%, ανάλογα με την Περιφέρεια υπαγωγής και τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.   

Το είδος της ενίσχυσης είναι επιχορήγηση. H Δράση παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του κανονισμού ενίσχυσης είτε με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) είτε με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) ως ισχύουν, καθ’ επιλογή της επιχείρησης. 

Yπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Πρέπει να πληρείται το κριτήριο της αρχικής επένδυσης: 

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», επί ποινή απόρριψης του συνόλου των αιτήσεων. Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αίτηση και σε μια εκ των άλλων δύο δράσεων (Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ και Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ) μόνο στην περίπτωση που έχει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την αποπληρωμή των εγκεκριμένης αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα δράση.   

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση), παραγωγής / αποθήκευσης / μεταφοράς με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνοπροστασία, κ.α.), συστημάτων και εξοπλισμού μη-επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων κ.α.
  • Δαπάνες Λογισμικού – με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση – με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜΜΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κλπ.

Η έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ορίζεται ως και δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Λοιπές Πληροφορίες

Αφορά τους τομείς μεταποίησης, παροχής υπηρεσιών και τουρισμού.

Κλείστε ένα Ραντεβού και ενημερωθείτε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας