ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Βασικά Σημεία Χρηματοδότησης

Ημερ. έναρξης/λήξης

23/02/2023 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου

ΔΙκαούχοι

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει: 

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος.
 • Να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου. 
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

50.000,00€ – 650.000,00€

Δημόσια Δαπάνη 

Η δημόσια δαπάνη δύναται να διακυμανθεί από 10% έως και 50%, ανάλογα με την Περιφέρεια υπαγωγής και τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.   

Το είδος της ενίσχυσης είναι επιχορήγηση και υπάγεται στις διατάξεις του ΓΑΚ.

Υπαγώμενα Επενδυτικά Σχέδια

Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Πρέπει να πληρείται το κριτήριο της αρχικής επένδυσης: 

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.

Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», επί ποινή απόρριψης του συνόλου των αιτήσεων. Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αίτηση και σε μια εκ των άλλων δύο δράσεων (Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ και Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ) μόνο στην περίπτωση που έχει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την αποπληρωμή των εγκεκριμένης αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα δράση.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.α.
 • Δαπάνες Εξοπλισμού για Παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και προηγμένων ψηφιακών συστημάτων με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνο-προστασία, κ.α.), συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων.
 • Δαπάνες Λογισμικού, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ. 
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ,, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Η έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ορίζεται ως και δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Λοιπές Πληροφορίες

Αφορά τους τομείς μεταποίησης, παροχής υπηρεσιών και τουρισμού.

Κλείστε ένα Ραντεβού και ενημερωθείτε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας