ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Βασικά Σημεία Χρηματοδότησης

Ημερ. έναρξης/λήξης

22/03/2023 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου

ΔΙκαούχοι

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης σωρευτικά: 

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης
 • Να έχουν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος, που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

Προϋπολογισμός

Η Συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 400.000.000,00€

Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι από 30.000€ έως και 200.000€ Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 40% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Η Δημόσια Επιχορήγηση προσαυξάνεται κατά 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του τελικά πιστοποιημένου επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Υπαγώμενα Επενδυτικά Σχέδια

Εμπόριο, μεταποίηση, τουρισμός και υπηρεσίες

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις: Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  (έως 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)  
 • Δαπάνες Εξοπλισμού: 
 • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες), Λοιπός Εξοπλισμός (έως 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)
 • Εξοπλισμός (GREEN)*, Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης/εξοικονόμησης ενέργειας, Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας, Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) έως 10KW (έως 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών: 
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών –Διαδικασιών, Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε., Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, Πνευματική ιδιοκτησία, – Ευρεσιτεχνίες – Mεταφορά τεχνογνωσίας (έως 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)  
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding (έως 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)  
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας (έως 20.000€) 
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (έως 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)  
 • Τεχνικές Μελέτες (έως 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)  
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (έως 4% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)
 • Μεταφορικά Μέσα: Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά και έως 50.000€
 • Δαπάνες Προσωπικού: Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού από 1 έως 

3 ΕΜΕ και έως 45.000€ 

 • ‘Εμμεσες δαπάνες (υποχρεωτική κατηγορία και έως 7% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού)

Λοιπές Πληροφορίες

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Κλείστε ένα Ραντεβού και ενημερωθείτε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας