ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Βασικά Σημεία Χρηματοδότησης

Ημερ. έναρξης/λήξης

23/02/2023 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου

ΔΙκαούχοι

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει: 

  • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
  • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος. 
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 
  • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός

18.000,00€ – 30.000,00€

Το είδος της ενίσχυσης είναι επιχορήγηση και υπάγεται στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, NΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ

60%

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

50

Υπαγώμενα Επενδυτικά Σχέδια

Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», επί ποινή απόρριψης του συνόλου των αιτήσεων. Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αίτηση και σε μια εκ των άλλων δύο δράσεων (Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ και Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ) μόνο στην περίπτωση που έχει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την αποπληρωμή των εγκεκριμένης αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα δράση.   

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: 

Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.

Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες:

Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες:

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Η έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών αρχίζει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης (15/02/2023) και η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ορίζεται ως και εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Λοιπές Πληροφορίες

Αφορά τους τομείς μεταποίησης, παροχής υπηρεσιών και τουρισμού.

Κλείστε ένα Ραντεβού και ενημερωθείτε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας