ΕΣΠΑ Εστίασης

«ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ»

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την νέα δράση επιδότησης κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια α’ υλών ορίστηκε η 14η Μάϊου 2021 με τις αιτήσεις να γίνονται δεκτές έως και την 30η Ιουλίου 2021.

Επιδότηση
Έως 100.000 ευρώ.

Σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν έναρξη εργασιών μέσα στο 2020, το μέγιστο
ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στο 7% για το σύνολο ημερών λειτουργίας.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020,
• Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (56.10, 56.21, 56.29.20, 56.30). Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας,
• Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014,
• Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ,
• Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019,
• Ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για
το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει.

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την προμήθεια πρώτων υλών είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021 και μετά.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης).
 2. Άδεια Λειτουργίας της επιχείρησης.
 3. Ε3 έτους 2019 (Προκύπτει ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα).
 4. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2019 (μόνο για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου).
 5. Λογαριασμός Τράπεζας (Τράπεζα, IBAN και δικαιούχος)

Υπεύθυνες Δηλώσεις (σας τις αποστέλλουμε εμείς)

 1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι:
  • Η επιχείρηση δεν υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
  • Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (γενική), υπογεγραμμένη με Ψηφιακή Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου ή μέσω gov.gr ή με υπογραφή και σφραγίδα της αιτούσας επιχείρησης.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Σώρευσης, υπογεγραμμένη με Ψηφιακή Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου ή μέσω gov.gr ή με υπογραφή και σφραγίδα της αιτούσας επιχείρησης.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Λογιστή επιχείρησης (Υπόδειγμα Γ’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), μέσω gov.gr.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ