ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκαν δύο νέες προκηρύξεις υπαγωγής στα καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων την 25η Μαΐου 2021 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 30η Ιουλίου 2021.

Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου – Αρχική Επένδυση

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μία μονάδας.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει κλείσει.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας είναι:

 • Ο κλάδος της μεταποίησης.
 • Ο κλάδος των logistics.
 • Ο κλάδος του τουρισμού, για ξενοδοχεία τουλάχιστον 3* ή 2* αν πρόκειται για παραδοσιακά ή διατηρητέα.
 • Λογισμικά

Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

 • Από 100.000 €

Είδη Ενισχύσεων

 • Επιχορήγηση.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
 • Φορολογική απαλλαγή.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

  • ατομική επιχείρηση,
  • εμπορική εταιρεία,
  • συνεταιρισμός,
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),
  • υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες,
  • επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας,
  • δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις).

  Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών προς επιχορήγηση

  • Κτηριακές Εγκαταστάσεις (Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού κτηριακών εγκαταστάσεων ειδικών βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, καθώς και οι κτηριακές κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία).
  • Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου
  • Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Τεχνικές (Ειδικές) Εγκαταστάσεις (Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων, σύγχρονων μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και γενικά των διευθετήσεων που γίνονται για την μόνιμη εγκατάσταση τους και τη σύνδεση τους στο παραγωγικό κύκλωμα. Δαπάνες εκσυγχρονισμού μηχανολογικών εγκαταστάσεων που δεν σχετίζονται με τα κτήρια.
   Δαπάνες κατασκευής, αγορά, προμήθειας ή εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων που χωρίς να σχετίζονται με τα μηχανήματα είναι απαραίτητες για την παραγωγική λειτουργία της μονάδας που συνδέεται με το επενδυτικό σχέδιο, π.χ. εγκαταστάσεις θέρμανσης, μονάδων κλιματισμού ή αποθηκευτικές δεξαμενές).
  • Λοιπός Εξοπλισμός (Δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης λοιπού εξοπλισμού. Αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, μόνο εφόσον αποτελούν μέρος ξενοδοχειακού εξοπλισμού).
  • Μεταφορικά Μέσα (Κάθε είδους οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές και μετακινήσεις του προσωπικού και των υλικών αγαθών της, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. Δεν είναι επιλέξιμα μεταφορικά μέσα έως 6 θέσεων).
  • Αγορά Παγίων Στοιχείων Ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
  • Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού
  • Μισθολογικό Κόστος Νέων Θέσεων Εργασίας
  • Δαπάνες Για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (μόνο για τις νέες ΜΠΜ)
  • Δαπάνες Εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση ΜΠΜ)

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ