Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022– Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Εκδόθηκε η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 27η Ιουλίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου
υποβολών την 31η Οκτωβρίου 2022.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής καθώς και το πλαίσιο σύστασης καθεστώτων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Το πλαίσιο αυτό, μαζί με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, προβλέπει ποσοστά ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που
φτάνουν έως και το 75%.

Αναμένονται, εντός των επόμενων ημερών. οι προκηρύξεις των καθεστώτων:

 • Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων –
  Αλιεία
 • Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ :

Αντικείμενο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου αποτελεί η θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύναται να υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες.

1
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άμεση αξιολόγηση
2
ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άμεση αξιολόγηση
3
ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Συγκριτική αξιολόγηση
4
ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Άμεση αξιολόγηση
5
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Άμεση αξιολόγηση
6
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΛΙΕΙΑ
Συγκριτική αξιολόγηση
7
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Συγκριτική αξιολόγηση
8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Συγκριτική αξιολόγηση
9
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Συγκριτική αξιολόγηση
10
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συγκριτική αξιολόγηση
11
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Άμεση αξιολόγηση
12
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ
Άμεση αξιολόγηση
12
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360
Συγκριτική αξιολόγηση

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Στο καθεστώς ενισχύσεων νόμου υπάγονται επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: 

 • Εμπορική εταιρία 
 • Συνεταιρισμός 
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ) του Ν.4019/2011 (Α’216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α’78). 
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, 
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, 
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, (με προϋποθέσεις). 
 • Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου 200.000 € και μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια».

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα είδη των ενισχύσεων είναι τα ακόλουθα:

 • Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στην δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Η επιχορήγηση μπορεί να δοθεί τμηματικά, υλοποιώντας το 25%, το 50% ή 65% και το 100% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
 • Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. 
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη και η προθεσμία ξεκινά από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς «Νέο Επιχειρείν». Σημειώνεται ότι σκοπός του νέου αυτού καθεστώτος είναι η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών, ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα και συγκεκριμένα ανέρχεται στο: 

 1. ποσό του 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
 2. ποσό των 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
 3. ποσό των 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
 4. ποσό των 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 5. ποσό των 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες Δαπάνες Εντός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού: 
  • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων. 
  • Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης, που έχει κλείσει. 
  • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. 
  • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. 
  • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 2. Επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού: 
  • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων. 
  • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

 3. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται για περίοδο 2 ετών. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ.
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
 • Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης.
 • Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ. 
 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις. 
 • Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 • Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης. 
 • Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. 
 • Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων. 
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. 
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση. 
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις. 
 • Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση. 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Ελλάδας για το διάστημα 01/01/2022 έως 31/12/2027 τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης ανά περιφέρεια είναι τα εξής:

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Στα καθεστώτα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση.

 1. Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια κεφάλαια:
  • Αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων. 
  • Αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 
  • Ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών, τα οποία στην περίπτωση αυτή δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση επτά ετών προκειμένου για μεγάλες επιχειρήσεις, ή πέντε ετών, προκειμένου για μεσαίες επιχειρήσεις ή τριών ετών, προκειμένου για μικρές ή πολύ μικρές, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
  • Εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (που αφορούν αποκλειστικά γήπεδα, κτίρια, και μηχανολογικό εξοπλισμό), με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης.

 2. Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια κεφάλαια: Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με εξωτερική χρηματοδότηση:
  • Τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού. Σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη της σχετικής δανειακής σύμβασης, το ως άνω δάνειο συνάπτεται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. (Ενδεικτικά δικαιολογητικά: Πρόθεση ή έγκριση χορήγησης δανείου από Τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό, επιστολή του νόμιμου εκπροσώπου του για την πρόθεση λήψης δανείου). 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ

 • Για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,0001 (ένα τις χιλίοις) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ. 
 • Για τον έλεγχο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,001 (ένα τις χιλίοις) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ.

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται:

 • από μέλος του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών ή
 • από την Επιτροπή Αξιολόγησης ή
 • από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) ή 
 • δύναται να ανατίθεται με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΦΕΠΑΕ) ή
 • σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης, εντός προθεσμίας: 

 1. σαράντα πέντε (45) ημερών από την λήξη του καθεστώτος για τις περιπτώσεις της συγκριτικής αξιολόγησης,
 2. τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης.

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

 • 25% Υλοποίηση και αίτημα εκταμίευσης του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό αυτό.
 • 50% ή 65% Υλοποίησης (ενδιάμεσος έλεγχος)
 • 100% Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής διαδικασίας.

Η υλοποίηση μπορεί να γίνει μέσα σε 36 μήνες από την δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, με πιθανότητα παράτασης επιπλέον 24 μήνες.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ